Vijeće ministara postiglo dogovor o zajmu za izgradnju autoceste

808 ABC portal 18.srpnja 2018. 22:30
POSTIGLI DOGOVOR

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finacija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor 5C u Federaciji Bosne i Hercegovine – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 180 milijuna eura.  Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru 5C, i to  autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva km kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.  Rok otplate zajma  je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH (Javno poduzeće "Autoceste Federacije BiH").  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je  Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava namijenjenih za  tekući grant „Nagrada za znanost“ za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini.  Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade za znanost“ imaju akademije znanosti  i umjetnosti, sveučilišta, znanstveno-istraživački instituti, kao i pojedinci, putem ministarstava nadležnih za znanost i Vlade Brčko Distrikta BiH. Ministarstvo civilnih poslova objavit će konkurs za dodjelu „Nagrade za nauku“.  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje spoln zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ nevladinim organizacijama.  Sredstva u iznosu 160.000,00 KM osigurana su iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koju predstavlja USAID, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana. 

Namjena  granta je podrška nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te zaštitom žrtava ovog oblika nasilja.  Pravo na podnošenje projektnog prijedloga za dodjelu granta imaju nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova te prevencijom i zaštitom od nasilja na osnovu spola.  Grant sredstva se dodjeljuju putem javnog poziva koji će biti obavljen na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a obavijest o objavi poziva bit će objavljena u tri dnevne novine koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.   Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva obrane o statusu partnerske suradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a u okviru Programa planiranja i revizije  (PARP) u kojem BiH sudjeluje od 2007. godine.  Dokument ,,PARP/PGs Procjena BiH za 2018," koji je Sjevernoatlantsko vijeće usvojilo polovicom lipnja ove godine, obuhvaća pregled planiranih ciljeva za suradnju NATO- BiH do 2024. i, nakon toga, razvoj kapaciteta i interoperabilnosti snaga deklariranih za PfP aktvnosti. To uključuje obuku i vježbe, kao i NATO vođene operacije, realiziranje ciljeva Individualnog partnerskog akcijskog plana NATO - BiH, kao i provedene aktivnosti reforme obrane.

Također, daje pregled usvojenih ključnih dokumenata u sistemu obrane, kao i realiziranje dosadašnjih aktivnosti u vezi sa aktiviranjem Akcijskog plana za članstvo u NATO (MAP).  Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom o potrebi provođenja procesa fiskalizacije na području Brčko Distrikta BiH, koju je pripremio Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje.   Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH obratit će se organima vlasti Brčko Distrikta BiH, uključujući i njihovog predstavnika kao promatrača u ovom odboru, sa zahtjevom za hitno provođenje procesa fiskalizacije na području Distrikta  Uvođenje fiskalnih kasa u Brčko Distriktu BiH očekuje se 1. siječnja 2019. godine.  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa oznakom EI kao potvrdom usklađenosti s legislativom Europske unije u ovoj oblasti.  Izmjenama i dopunama smanjuju se administrativna opterećenja za subjekte u poslovanju s hranom, što domaćim proizvođačima osigurava ravnopravan tretman i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu te omogućava poslovanje u skladu sa propisima usklađenim međunarodnim standardima, priopćeno je iz Vijeće ministara BiH. 

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,95583
Srednji: 1,95583
Prodajni: 1,95583

Jedinica: 100
Kupovni: 25,795854
Srednji: 25,860505
Prodajni: 25,925156

Jedinica: 1
Kupovni: 1,249322
Srednji: 1,252453
Prodajni: 1,255584

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,660092
Srednji: 1,664253
Prodajni: 1,668414

Jedinica: 1
Kupovni: 1,808603
Srednji: 1,813136
Prodajni: 1,817669

Jedinica: 1
Kupovni: 2,150436
Srednji: 2,155826
Prodajni: 2,161216